Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Informujemy, że dnia 3 kwietnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zblewie
czynny będzie do godziny  13.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz.UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

 

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 813 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w godzinach od 12.00 do 15.00 w dniach:

  • 27 stycznia (wtorek) dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
  • 28 stycznia (środa)  dla miejscowoścl: Radziejewo, Borzechowo, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Miradowo;
  • 29 stycznia (czwartek) dla miejscowości: Pinczyn, Piesienica, Pałubinek; Biały Bukowiec, Karolewo,
  • 30 stycznia (piątek) dla rnlejscowoścl: Bytonia, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Królewski Bukowiec;

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Nawet do 1512 zł dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego, czyli prawie 200 zł więcej niż dotychczas, będą mogli otrzymać niepełnosprawni w 2015 r. Większe jest także dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Od stycznia 2015 r. na wyższe dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych będą mogły liczyć wszystkie osoby niepełnosprawne. Największe wsparcie dotyczy osób niepełnosprawnych w szczególnie trudnej sytuacji. Będą oni mogli otrzymać zwrot wysokości nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1512 zł.

Na jakie dopłaty można liczyć?

  • osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 30% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 1134 zł;
  • osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dopłatę do wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 1021 zł;
  • osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dopłatę do wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 945 zł;
  • opiekun osoby niepełnosprawnej oraz osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 756 zł.

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy zwiększają także do 95% kwotę dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych. Maksymalnie dofinansowanie o jakie można się ubiegać nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 56 715 zł.

Większy jest także poziom maksymalnego dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego - z 60% do 80%.

Jak ubiegać się o pomoc?

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego powinna złożyć pisemny wniosek do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Od stycznia do września 2014 r. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych PFRON przeznaczył ponad 56 mln zł., a dofinansowania skorzystało 67,5 tys. osób niepełnosprawnych.

Specjalna infolinia

 

Wszystkie osoby, które chcą otrzymać informacje dotyczące wsparcie jakie można uzyskać mogą, uzyskają informacje pod specjalnym numerem infolinii PFRON: 22 50 55 670. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 - 15:30.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,

że w dniu 24.12.2014r.

GOPS w Zblewie będzie czynny do godz. 12.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że w dniu 21 listopada 2014r. GOPS w Zblewie będzie czynny do godz. 12.00

z uwagi na szkolenie pracowników.

Po godzinie 12.00 wszelkie zapytania i wnioski można kierować do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Zblewie.

To propozycja wsparcia każdego w realizacji codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania. Propozycja ta dostosowana jest do aktualnych potrzeb i modyfikowana jest na bieżąco wraz ze zmianą uwarunkowań życiowych i sprawności podopiecznego. W ramach rozwiązań systemu opieki domowej proponujemy:
- teleopiekę
- teleEKG
- usługi domowe
Podstawowym rozwiązaniem proponowanym przez nas w ramach teleopieki jest czerwony przycisk. Domowe świadczenia opiekuńcze realizujemy w bazowym wariancie niebieskiej linii oraz w wersji dla szczególnie wymagających w ramach linii jantarowej.

Więcej informacji na stronie www.centrum-opieki.pl

 

 

Bezinteresowna pomoc - wiele osób spogląda z niesmakiem na samą myśl, że miałoby swój cenny czas i energię poświęcać na robienie rzeczy, które nie przyniosą im korzyści finansowych, a już tym bardziej na rzecz innych osób - obcych osób...
Na szczęście są jeszcze tacy Ludzie, którzy mimo granic, mimo różnic kulturowych i tak znamiennej dla naszego narodu historii  pomaga nam zupełnie za darmo. Mowa o Walterze Matt i jego żonie Monice.

 

 

Więcej…

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015 można pobierać

od sierpnia 2014r.

 

Uzupełnione i kompletne wnioski składa się  od  01.09.2014r.

Wszelkie informacje  można uzyskać osobiście w pokoju nr 5 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia tut. Ośrodka.

Piątek jest dniem wewnętrznym, nie przyjmujemy petentów.

 

UWAGA!!! Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej oraz/lub zamieszkiwaniu przez dziecko w Internacie należy dostarczyć

do dnia 10.09.2014r.

1 sierpnia 2014r. troje niepełnosprawnych dzieci z naszej gminy otrzymało specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne.  Rowery zostały przekazane nieodpłatnie od fundacji ECO TEXTIL działającej pod hasłem "Od Was dla Was"  prowadzącej od października 2013 roku kampanię "Rower dla niepełnosprawnego".

 

W lipcu br. do naszej gminy po raz drugi dotarł transport ze sprzętem rehabilitacyjnym. Tak jak w ubiegłym roku dzięki uprzejmości Niemieckiego darczyńcy Waltera Matt?a nasza wypożyczalnia, która mieści się w szkole w Bytoni, wzbogaciła się o kilkadziesiąt przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym.

Nasza wypożyczalnia cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, potrzebujących osób jest coraz więcej, właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na kolejny transport ze sprzętem, w którym dostarczono nam wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, balkoniki, kule ortopedyczne, koncentratory tlenu oraz łóżka. Nowością są wózki inwalidzkie z zagłówkiem,  części zamienne do wózków inwalidzkich, stojak na kroplówkę, balkoniki bez kółek, stoliki na kółkach do przystawienia przy łóżku, krzesło do kąpieli do wstawienia pod prysznic.

Większość sprzętu  jest używany,  lecz w bardzo dobrym stanie. Mamy w posiadaniu kilka nowych rzeczy.

Wszelkie informacje dotyczące sprzętu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie oraz na stronie www.gopszblewo.pl zakładka Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r. w związku z powyższym od dnia 16.06.2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17, 83-210 Zblewo (pok. nr 4).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem ?Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?.


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz. 567) informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania prawa do powyższego świadczenia.

 

Więcej informacji w dziale >> Świadczenia rodzinne >> Zasiłek dla opiekuna

oraz pod numerem tel. (058)  562-37-35 w godzinach pracy GOPS.

13 maja 2014r. w Kleszczewie Kościerskim odbyło się otwarcie mieszkania chronionego, w którym m.in. uczestniczyli: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pan Marcin Stobba, przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Polityki Społecznej Pani Ewa Szczypior, ks. Kanonik Edward Kampen z parafii Jana Chrzciciela w Kleszczewie Kościerskim. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wojak, Pan Marcin Stobba przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Ewa Szczypior przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej oraz Pan Jan Armatowski główny wykonawca inwestycji.

 

Relację z tego wydarzenia przedstawiamy w >> Kronice GOPS <<