Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

KIEDY OTRZYMAMY POMOC

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Świadczenie dobry start będzie przysługiwało w wysokości 300,00 zł.

Ważne!    Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START PRZYSŁUGUJE:

 1. obywatelom polskim
 2. cudzoziemcom:
 1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
 2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolita Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach( Dz. U. z 2017r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • dokumentu pobytu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15. 06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t.6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
 • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START ORAZ JEGO WYPŁATA NASTĘPUJĄ ODPOWIEDNIO NA WNIOSEK:

 1. matki
 2. ojca
 3. opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 4. opiekuna prawnego
 5. rodziny zastępczej
 6. osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
 7. dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 8. dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 9. osoby uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START PRZYSŁUGUJE W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO DO UKOŃCZENIA:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
 4. 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przez rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PRZYSŁUGUJE:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 

UPROSZCZONA PROCEDURA

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Organ właściwy prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dobry start będzie można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w załącznikami zamieszamy poniżej:

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Banku Spółdzielczym o/Zblewo
okres zasiłkowy 2018/2019
Godziny odbioru świadczeń od 9.00 - 16.00

 •  29 listopada 2018
 • 16 grudnia 2018
 • 24 stycznia 2019
 • 25 luty 2019
 • 25 marca 2019
 • 24 kwietnia 2019
 • 24 maja 2019
 • 24 czerwca 2019
 • 24 lipca 2019
 • 23 sierpnia 2019
 • 24 września 2019
 • 25 października 2019

 

Powyższe harmonogramy dotyczą wypłat gotówkowych, wypłacanych w siedzibie Banku Spółdzielczym w Zblewie.

Świadczenia rodzinne wypłacane na podane przez Państwa konta bankowe będą przelewane w terminie nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 

500+ logo

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedynedziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Poniżej prwzentyjemy informator przygotowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
INFORMATOR (PDF)

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że wnioski na program Rodzina 500+
na drugie i kolejne dziecko będzie można pobierać od 1 kwietnia tj. od startu programu, w następujących szkołach:
Zblewo, Pinczyn, Kleszczewo, Borzechowo, Bytonia, Przedszkole w Zblewie,
jak i również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Natomiast na pierwsze i kolejne dziecko wniosek wraz z oświadczeniami należy pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Zblewie.

Składanie wniosków od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 8.00-15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Piątek dniem wewnętrznym.

Jednocześnie informujemy, że wniosek złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice otrzymają wyrównanie od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Wniosek można złożyć przez internet lub osobiście.

Od 01.01.2016r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza ona nowy rodzaj świadczenia rodzinnego tj. świadczenie rodzicielskie.  

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?:

 1. matce albo ojcu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

W jakim okresie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 1. porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

 

OSOBY BEZROBOTE POBIERAJĄCE ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego -  1000 zł miesięcznie

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

Komu nie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

 1. Jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka lub inna wymieniona powyżej osoba opiekująca się dzieckiem, otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 2. Jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
 3. Jeżeli jeden z rodziców dziecka lub osoba ww. nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. Jeżeli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. A także osobom, którym przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

 

Potrzebne dokumenty:

Mile widziane:

 • Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy
 • Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, należy pamiętać, że są to świadczenia ustalane na okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października oraz uzależnione od dochodu.

Obecne kryterium dochodowe poszczególnych świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosi:

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy: 764zł/osobę;
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 1922zł/osobę;
 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: 674zł, a w przypadku dziecka z ustaloną niepełnosprawnością 764zł/osobę

Wszystkie powyższe kwoty stanowią kryterium w kwocie NETTO.

 

Informacja z Urzędu Skarbowego – ROK BAZOWY.

W okresie zasiłkowym 2017/2018, trwającym od 1 listopada 2017 do 31 października 2018, należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany w wysokości dochodów w 2017r. pełnoletnich członków rodziny.
Wszelkie zmiany w dochodach w trakcie okresu zasiłkowego trzeba niezwłocznie zgłosić!!!
W przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy należy pamiętać o przedstawieniu dochodów osiąganych na dzień złożenia wniosku!

ZMIANY W DOCHODZIE U PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY, UJETYCH WE WNIOSKU.

CZYM SPOWODOWANA JEST UTRATA DOCHODU
utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o zabezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego

UZYSKANIE DOCHODU:
uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej świadczeń alimentacyjnych
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, 1933, 2169, i 2260 oraz z 2017r. poz. 60).

Każda nowo podpisana umowa może oznaczać UZYSKANIE DOCHODU, które należy niezwłocznie zgłosić w tutejszym Ośrodku!!!

Jeżeli jednym dochodem rodziny w dniu złożenia wniosku jest dochód uzyskany po roku bazowym., dochód uzyskany dzielimy przez liczbę członków rodziny.

Przykład.
Pan Jan zaczął pracę 26 marca 2017r. przedstawia zaświadczenie za miesiąc „drugi*” (czyli ten w którym osiągnął dochód) czyli kwiecień 2017r.

* kwota osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
Dochód z zaświadczenia w wysokości netto dzielimy przez liczbę członków rodziny i w ten sposób wylicza się dochód w przeliczeniu na osobę.

 

LICZENIE DOCHODU:

dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (tj. informacja z Urzędu Skarbowego);

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, (tj. oświadczenie)

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; (np. alimenty z wyroku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, dochody z zagranicy, dochody z gospodarstwa rolnego i inne).

PUNKT a
INFORMACJA Z URZĘDU SKARBOWEGO
od dochodu z informacji odejmujemy:
– podatek
– składka społeczną
– składka zdrowotną*
= kwota netto : x miesięcy : liczbę osób w składzie rodziny = dochód netto w przeliczeniu na osobę

 • ·Dochód z informacji z Ministerstwa Finansów dzielony jest przez tyle miesięcy ile był osiągany!! Liczymy go, o ile w dniu złożenia wniosku jest nadal osiągany.

* z informacji z ZUS

PUNKT b
ZAŚWIADCZENIE Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego za 2016r., dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z następującymi informacjami: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

PUNKT c
DOCHODY NIEOPODATKOWANE
Dochody nieopodatkowane np. alimenty z wyroku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, niektóre dochody z zagranicy, dochody z gospodarstwa rolnego.

DZIELIMY PRZEZ 12 MIESIECY, MIMO ŻE np. stypendium szkolne było pobierane tylko przez 6 miesięcy.

Przykład: Pani Joasia pobierała tylko pierwszy semestr stypendium w 2016r.(roku bazowym). Łącznie otrzymała 420zł. Jej skład rodziny wynosi 3 osoby. Dochód ten liczymy następująco:

420zł :12 miesięcy : 3 osoby = 11.67zł

JEST WYJĄTEK: Alimenty nie są liczone wtedy i tylko wtedy, gdy następuje utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Wygaszenie obowiązku alimentacyjnego przez Sąd nie jest utratą alimentów!!!!!

 

GOSPODARSTWO ROLNE:
Co roku obliczany jest dochód po ukazaniu się nowego obwieszczenia:

W dniu 23 września 2016 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2015 r. wynosił 1975 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie.


Przykład: Pan Wiktor posiada 7,9755 ha przeliczeniowych. Jego rodzina składa się z 5 osób.
Jak liczymy? Dochód z gospodarstwa wynosi 7,9755 x 164,58zł : 5 osób = 262,52 zł na osobę (nie przekraczają)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020