Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gmina Zblewo otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019. Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanych dalej "Funduszem Solidarnościowym".

Środki te przeznaczone są na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach      i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem udzielenia pomocy jest również, oprócz opisanego wyżej posiadania orzeczenia, spełnienie kryterium dochodowego nie przekraczającego 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

Informujemy, że w dniach
25-26.06.2019r. (wtorek i środa)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie czynny
do godziny 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,  że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. +UE l 72 z 12.03.2014 r..str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana w dniach:

 • 18  czerwiec (wtorek)  Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości: Zblewo; Białachowo, Białachówko;
 • 18 czerwiec (wtorek)  Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Miradowo, Cis, Trzosowo, Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 19 czerwiec (środa) Od 9.00 – 11.00
  dla miejscowości : Pinczyn, Piesienica, Pałubinek, Radziejewo
 • 19 czerwiec (środa) Od 13.00 – 15.00
  dla miejscowości : Karolewo, Biały Bukowiec, Mały Bukowiec, Wirty, Jeziornik, Bytonia, Borzechowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020