Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 z póź. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
  26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589).

Opis:

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Uprawnienia do przyznawania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające następujące warunki:

WARUNEK 1

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zamieszkującym albo zajmującym jeden lokal mieszkalny, do którego posiadają tytuł prawny. Powyższe świadczenie przysługuje, również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

WARUNEK 2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z póź. zm.). 

Do dochodów gospodarstwa domowego nie wlicza się dochodu osoby, która przebywa w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej,

jeżeli powyżej wymienione instytucje zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

Ponadto nie uwzględnia się dochodu osoby, która wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

WARUNEK 3

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego o 15 m2, jeżeli:

 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Powierzchnia normatywna wynosi:

1.

gospodarstwo 1 osobowe - 35 m2

2.

gospodarstwo 2 osobowe - 40 m2

3.

gospodarstwo 3 osobowe - 45m2

4.

gospodarstwo 4 osobowe - 55 m2

5.

gospodarstwo 5 osobowe - 65 m2

6.

gospodarstwo 6 osobowe - 70 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w:

 • instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,
 • instalację ciepłej wody, lub
 • instalację gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym,

osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

W zaistniałej sytuacji, do obliczenia wysokości ryczałtu stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, powiększoną o podatek od towarów i usług ogłaszaną za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W 2020 r. średnia cena kWh wyniosła 0,7297zł (cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera podatku VAT).

0,7297 + 23% (VAT) = 0,6610 zł/kWh 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
GOPS Zblewo ul. Główna 17

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku
lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal
, zgodny z podanym wzorem
wraz z następującymi załącznikami:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie (ZOBACZ WARUNEK 2) potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 2. oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- dot. także członków rodziny),
 3. dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,
 4. umowa najmu lub podnajmu lokalu (w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu od osób fizycznych),
 5. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów
  w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),
 6. oświadczenie lub dokument wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego (dot. właścicieli domów jednorodzinnych).

 

W celu uwzględnienia powiększenia normatywnej powierzchni lokalu o 15 m2 do ww. wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 22.11.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 22.11.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (pkt 10 orzeczenia prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),
 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

Dodatkowe informacje:
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Istotna jest data wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy