Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

JAK UZYSKAĆ JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: 1000zł jednorazowo

Świadczenie to może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 1922 zł netto na osobę.

KRYTERIUM 1922zł/na osobę

W okresie zasiłkowym 2022/2023 trwającym od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku należy wykazać dochody za rok 2021 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

W okresie zasiłkowym 2023/2024 trwającym od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku należy wykazać dochody za rok 2022 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie:

  • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowej zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną. Nie dotyczy to osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osób które przysposobiły to dziecko.

Ważne: Pozostałe dokumenty które należy dołączyć, są identyczne jak do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego!!!!

Wymagane dokumenty:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy