Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Zmianą ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu  przemocy.
Celem działania Zespołu jest skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych.

Dnia 21 czerwca 2011 Zarządzeniem Wójta Gminy Zblewo Nr 44/2011Nr 44/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Szczegółowy skład zespołu zależy od problemu występującego w danej rodzinie.
Miejscem spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, które łączy wspólny cel - rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.
Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa Ciebie zaniepokoiła lub uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

Zespół Interdyscyplinarny przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie
Zblewo ul. Główna 17
tel. 58 562 37 35

 

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Zjawisko to narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!
Przemocy nic nie usprawiedliwia!
Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!

Przemoc może przybierać różne formy:

Przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie,obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

Przemoc psychiczna - to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna - polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna - to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i stwarzają możliwość do nieskrępowanego rozwoju. W sytuacji odwrotnej, rodzina narażona jest na kryzys.
Aby umieć rozpoznać czy rodzina rozwija się zdrowo, czy też może zaczyna się w niej dziać coś niepokojącego, trzeba być świadomym swoich podstawowych praw. Należy zawsze pamiętać iż:

 • każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy,
 • każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
 • każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania,
 • każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o sprawach dotyczących jego i jego rodziny,
 • każdy człowiek ma prawo się mylić i być niedoskonałym,
 • każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są łamane.

Jeśli Twój partner lub inny członek rodziny nie respektuje przysługujących Ci praw, jeśli w Twojej rodzinie dzieje się coś złego, jeśli dochodzi do przemocy, nie nie możesz pozwolić sobie na bierność. Musisz zwrócić się po pomoc do specjalistów.

Na przemoc należy reagować.

Brak reakcji na problem przemocy w rodzinie, jest niemym przyzwoleniem na nią i nie może mieć usprawiedliwienia w funkcjonujących
w świadomości społecznej mitach i stereotypach na temat przemocy, które pokazują fałszywy obraz tego problemu.
Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Nie zatrzymana w porę przemoc nasila się z czasem, a jej agresja wzrasta.
Osoba dotknięta przemocą musi zwrócić się po pomoc do odpowiednich instytucji, zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom rodziny, stopniowo uczyć się wyzwalać z przemocy i żyć na nowo bez przemocy.
Sprawca natomiast musi poddać się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym. Zachowania agresywne są zachowaniami wyuczonymi, można się ich oduczyć. Można też, przy wsparciu specjalistów, uczyć się właściwych zachowań i reakcji pozwalających uporać się ze złością i agresją tak, aby życie w rodzinie bez przemocy było możliwe.

Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Żaden człowiek nie jest jednak na nią skazany.

Z przemocy można wyjść - trzeba tylko przerwać milczenie, zwrócić się po pomoc do specjalistów i konsekwentnie
realizować opracowaną z nimi strategię powrotu do normalnego życia.

 

Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu.

Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie.
Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę.

Mimo, iż pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumentym, to nie można jednak w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań.
Uzależnienie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą, to sam sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.

Musisz pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu.
Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy,
nie szukaj rad u osób niekompetentnych.
Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny - zwróć się po pomoc do instytucji,
które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.

 


Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
NIEPRAWDA
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia

 

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.
NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje.
NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił

 

Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia.
NIEPRAWDA
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej.

 

Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie można zmienić swego przeznaczenia.
NIEPRAWDA

Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

 

Alkoholizm jest przyczyną przemocy.
NIEPRAWDA
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny.
Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

 

Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

 

 • Zespół Interdyscyplinarny
  przy
  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie
  Zblewo ul. Główna 17
  tel. 58 562 37 35
 • Posterunek Policji w Zblewie
  ul. Głowna 3
  tel. 47 742 72 81
 • ośrodki zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, wystawianie zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, wszczynanie procedur niebieskiej karty)
  Centrum Medyczne POLMED
  Zblewo ul.Sportowa 3
  tel. 58 56 018 23
  NZOZ MEDYK
  Zblewo ul. Kościerska 37 C
  tel. 58 560 90 60
 • Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Emilia Bielska
  Zblewo ul.Główna 40
  tel. 58 588 36 41
 • pedagodzy szkolni:
  ZSP Pinczyn tel. 58 588 45 82
  ZSP Borzechowo tel. 58 588 48 05
  ZSP Kleszczewo tel. 58 561 68 22
  ZSP Bytonia tel. 58 560 90 03
  Gminne Przedszkole tel. 58 588 43 54
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  http://www.niebieskalinia.pl
  ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia" tel. 0-801-120-002
 •  Informator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
  INFORMATOR

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy