Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje,
iż dnia 23.12.2022 czynny jest do godz. 12.00,
natomiast dnia 31.12.2022 czynny jest do godziny 13.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że wyczerpała się pula środków na wypłatę dodatków węglowych, otrzymanych w ramach I transzy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Otrzymane dotychczas środki finansowe pozwoliły na wypłatę 1769 dodatków.              
W związku z powyższym, informujemy, że z dniem 4 listopada 2022 r., do odwołania, wstrzymuje się wypłatę dodatków węglowych.            
Wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Zblewo zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Pomorskiego kolejnej transzy środków na wypłatę dodatku.

logotyp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznawania oraz wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych" nie zostaną zakończone w przewidzianym ustawowo terminie tj. w terminie miesiąca od złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

  1. brak środków finansowych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które nie zostały przekazane do dnia 23 października 2022 r. pomimo złożonego do Pana Wojewody zapotrzebowania,
  2. konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w każdej sprawie.

Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ile wyniesie dodatek?
W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie – od 26 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 – od 26 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie do 30 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Do pobrania:

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy